Dnes je Utorok 16. júl 2024 meniny má Drahomír
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
výsledky
fotky
video
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
MALOLETÉHO - TLAČIVO
main
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
41 . RAJECKÝ MARATÓN 2024
18 . RAJECKÝ POLMARATÓN 2024
8 . RAJECKÁ ŠTAFETA 2024
20 . RAJECKÝ IN-LINE 2024
17 . MZ PNEU RAJECKÝ BEH 2024
  pre účastníkov podujatia

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Maratón klub Rajec, o.z. (ďalej  len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a      o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a         o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I.   Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Maratón klub Rajec, o.z., so sídlom Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec, IČO: 00630616 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

II.  Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne Účastník podujatia pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatiach, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania  dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránkach www.rajeckymaraton.sk, www.sportsofttiming.sk, www.sportsoft.cz a v ďalších elektronických a printových médiách, ďalej zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté telefónne číslo, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti bežca k organizácií Podujatia.
Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre umožnenie platnej registrácie Účastníka na Podujatie, priradenie platby k prihláške, zabezpečenie riadneho priebehu Podujatia, komplexnej starostlivosti o Účastníka Podujatia na štarte, na trati a v cieli, pre účely identifikácie Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatia. Ďalej spracovanie osobných údajov za účelom archivácie dosiahnutých športových výsledkov Účastníka, štatistické účely, zabezpečenie informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s Podujatím, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa na Podujatiach.

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, titul, ulica, číslo, mesto, PSČ, štát, klub, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, uvedenie či pretekár je poistencom v zdravotnej poisťovni Dôvera a IČP v tejto poisťovni, členstvo v SAZ, dátum platby a stav platby štartovného, výsledný čas bežca, zvukový alebo obrazový záznam osoby.
UPOZORNENIE:  Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Vymedzený účel:

Poskytovanie osobných údajov partnerom Prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnerom Prevádzkovateľa na Podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb, kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách pre bežcov a pre marketingové účely. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, miesto bydliska, e-mail, telefonický kontakt. Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.

III.  Doplňujúce informácie:

 1. Pre účely oboznámenia pod pojmom „Podujatie“ sa rozumejú Rajecký maratón a jeho disciplíny, Rajecký Borošovec, Rajecký kros duatlon, Rajecký kros triatlon, Beh Rajeckým rínkom, Medvedí okruh, Rajecká 12-minútovka.
 2. Spracovanie  osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti VOS-TPK – ČASOMIERA s.r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, IČO: 51038919 (ďalej len „Sprostredkovateľ“) na základe zmluvy pre účely: spracovanie štartovacej a výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.sportsoft.cz, www.beh.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté telefónne číslo.

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje inému sprostredkovateľovi, ako tomu, ktorý je uvedený v tomto oboznámení.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle § 39 Zákona a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 6. Spracúvanie osobných údajov pri organizácii Podujatí je zákonnou požiadavkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Bez vyššie uvedených údajov v zmysle Zákona nie je možné sa zúčastniť Podujatia.
 7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

IV.  Poučenie o právach dotknutej osoby:

Právo na prístup k osobným údajom

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak ich prevádzkovateľ spracúva, dotknutá osoba má právo získať k nim prístup a informácie o:

a) účele spracúvania,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi,  ktorému  boli  alebo  majú  byť  osobné  údaje  poskytnuté,  najmä o príjemcovi  v tretích        
krajinách alebo medzinárodnej organizácii,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať  od prevádzkovateľa  opravu osobných údajov týkajúcich  sa dotknutej osoby,  ich      
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.
 2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu tieto osobné údaje vymazať, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.

 1. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa bodu 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 2. Bod 1 sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa bodu 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatňovanie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

 1. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa bodu 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
 2. Uplatňovaním práva uvedeného v bode 1 nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 4. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo odvolať svoj súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

©2023