Dnes je Utorok 16. júl 2024 meniny má Drahomír
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
fotky
video
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
MALOLETÉHO - TLAČIVO
main
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
41 . RAJECKÝ MARATÓN 2024
18 . RAJECKÝ POLMARATÓN 2024
8 . RAJECKÁ ŠTAFETA 2024
20 . RAJECKÝ IN-LINE 2024
17 . MZ PNEU RAJECKÝ BEH 2024
  pre účastníkov podujatia
  (1)
   Maratón klub Rajec, občianske združenie, so sídlom Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec, IČO: 006 306 16  (ďalej „len Organizátor“) ako organizátor športového podujatia pod názvom Rajecký maratón (ďalej len „Podujatie“) vydáva podľa § 6 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento organizačný a návštevný poriadok Podujatia.
  (2)
   Účelom organizačného a návštevného poriadku Podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu zdravia, majetku, mravnosti a životného prostredia účastníkov Podujatia, plynulý priebeh Podujatia a podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na Podujatí.
  (3)
   Tento organizačný a návštevný poriadok Podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na Podujatí.
  (4)
   Podujatie (a jeho disciplíny) je verejným športovým podujatím prístupným verejnosti, ktoré sa koná pre účastníkov na verejných priestranstvách – cestných komunikáciách dočasne využívaných na realizáciu a organizáciu Podujatia nachádzajúcich sa v obciach Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany a na ceste č. I/64, III/2112 v úseku Rajec – Čičmany a  č. I/64, III/2111 v úseku Rajec – Rajecká Lesná podľa schválených tratí jednotlivých disciplín Podujatia (ďalej len „trať“) zverejnených na stránke www.rajeckymaraton.sk (ďalej len „webstránka Podujatia“).
   K trati je voľný (okrem vyhradených zón) bezplatný prístup divákov, ktorí sa stávajú účastníkmi podujatia.
   Obmedzenia vstupu verejnosti a divákov sú vo vyhradených zónach Podujatia:
    a)   Priestor Štart/Cieľ
    b)   Námestie SNP, Nádražná ulica, Štúrova ulica, Sládkovičova ulica – s ohraničením prenosnými zábranami
    c)   Cieľ  IN-LINE v obci Čičmany
    d)   Cieľový servis v zóne pri priestore Štart/Cieľ

   Účastníci podujatia (verejnosť, náhodní chodci), ktorí sú v kontakte s traťou alebo do nej vstupujú, sú povinní sa správať tak, aby neohrozili, ani neobmedzili pretekárov.

  (5)
   Program Podujatia je nasledovný:
    Slávnostné otvorenie:        8:45 hod.
    Štart pretekov:                   8:59 hod.  IN-LINE 
     9:00 hod.  MARATÓN, POLMARATÓN, ŠTAFETA
     9:20 hod.  MZ PNEU Rajecký beh – 2000 m – deti do 15 rokov
     9:22 hod.  MZ PNEU Rajecký beh – 400 m – deti do 10 rokov
    Vyhlásenie výsledkov:      14:00 hod.
    končenie podujatia:        16:00 hod.
   Organizátor Podujatia má právo prerušiť Podujatie alebo ukončiť Podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom.
  (6)
   V deň konania Podujatia bude úplná uzávierka cesty č. I/64, III/2112 v úseku Rajec – Čičmany a č. I/64, III/2111 v úseku Rajec – Rajecká Lesná v čase od 8:30 do 14:00 hod. Uvedená uzávierka ciest sa netýka pravidelných autobusových spojov.
   Od 14:00 hod. budú na trati ukončené obmedzenia v cestnej doprave a účastníci sú  povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
  (7)
   Účastník sa na Podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
  (8)
   Organizátor Podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom Podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany Organizátora Podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom Podujatia, a účastník Podujatia škodu oznámil organizátorovi Podujatia.
   Organizátor Podujatia nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú účastníkovi Podujatia   na motorovom vozidle a  na veciach odložených v motorovom vozidle parkovanom na nestráženom parkovisku v meste Rajec v deň konania Podujatia.
  (9)
   Účastník Podujatia je najmä aktívny účastník (bežec), divák (návštevník), ďalej novinár, fotograf, člen štábu televízie, rozhlasu alebo zástupca iného média, člen realizačného tímu, rozhodca a iná fyzická osoba zabezpečujúca organizáciu a priebeh Podujatia.
  (10)
   Účastník Podujatia je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny:
    a)   uvedené v tomto organizačnom a návštevnom poriadku Podujatia,
    b)   uvedené  na  informačnom  letáku  vydanom  k  Podujatiu  a  v  propozíciách  uvedených na webstránke Podujatia, ktoré sú k dispozícii na prezentácii účastníkov Podujatia,
    c)   bezpečnostného značenia v mieste konania Podujatia,
    d)   Organizátora, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a Mestskej polície, ktorí zabezpečujú organizáciu dopravy a ochranu verejného poriadku na Podujatí,
    e)   členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných záchranných zborov.
  (11)
   Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, a usporiadatelia.
   Usporiadateľ je fyzická osoba určená Organizátorom, oblečená v reflexnej veste alebo  reflexnej rovnošate s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom.
  (12)
   Usporiadateľ je oprávnený:
    a)   dohliadať  na  plynulý  priebeh  pretekov a upozorniť účastníkov Podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím  správaním  porušujú  verejný poriadok alebo narušujú, obmedzujú alebo ohrozujú pokojný priebeh Podujatia,
    b)   presvedčiť sa, či sa na Podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená,
    c)   zastaviť na trati cyklistov,  ktorí  nie  sú  označení  ako  súčasť  usporiadateľskej  služby  a vyzvať ich k opusteniu trate,
    d)   vozidlá prichádzajúce k trati zastaviť tak, aby nebol obmedzený alebo ohrozený priebeh Podujatia,
    e)   neumožniť  vstup  alebo zabrániť vstupu  na Podujatie fyzickej osobe, ktorá  je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychotropných látok alebo ktorá vnáša  na miesto  konania Podujatia strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, drogy alebo psychotropné látky,
    f)    vyžiadať  si  preukázanie  totožnosti  účastníka  Podujatia  v  súvislosti  s jeho  porušením povinnosti účastníka Podujatia,  zaznamenať  a  odovzdať  jeho údaje ďalším oprávneným osobám a orgánom.
  (13)
   Účastník Podujatia je povinný:
    a)   dodržiavať  pokyny  Organizátora, usporiadateľov, príslušníkov Policajného zboru a Mestskej polície zabezpečujúcich  ochranu  verejného  poriadku  na  Podujatí  a zdržať  sa všetkého,  čo  by  porušovalo  verejný poriadok  alebo riadny a pokojný priebeh Podujatia,
    b)   zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas Podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, zdržať sa požívania drog a psychotropných látok počas Podujatia,
    c)   strpieť  úkony  Organizátora,  usporiadateľov,  príslušníkov  Policajného zboru a Mestskej polície súvisiace s porušením povinností účastníka Podujatia,
    d)   po skončení Podujatia sa pokojne rozísť, opustiť miesto konania Podujatia.
  (14)
   Účastníkovi Podujatia sa zakazuje:
    a)  vnášať na miesto konania Podujatia alebo používať pyrotechnický výrobok,  strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,  okrem  ich použitia na výkon športovej činnosti,
    b)   navštevovať  Podujatie  zjavne  pod  vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
    c)  vnášať  na  Podujatie  alkoholické  nápoje,  ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania  alkoholických  nápojov  na  Podujatí,
    d)   mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
    e)  vnášať a používať  štátne  symboly  cudzích  štátov  alebo  ich  predchodcov znevažujúcim spôsobom   alebo iným spôsobom,   ktorým  možno  podnecovať  k  narušeniu  verejného poriadku  alebo  ohrozeniu  riadneho  priebehu Podujatia alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
    f)  vstupovať  v  čase  konania  Podujatia  do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
    g)   vhadzovať do priestoru športoviska predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov Podujatia.
  (15)
   Vstupovať do priestoru Štart/Cieľ, v ktorom sa koná Podujatie môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže štartovým číslom alebo iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup.      Na požiadanie Organizátora, člena usporiadateľskej služby alebo príslušníka Policajného zboru a Mestskej polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na Podujatí, je účastník Podujatia povinný kedykoľvek sa preukázať štartovým číslom alebo iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup do obmedzených vyhradených zón Podujatia. V prípade, že štartové číslo alebo iný doklad nemá, je povinný tento priestor opustiť. Ak tak neurobí, môže byť z neho vyvedený.
  (16)
   Počas Podujatia budú Organizátorom vyhotovované obrazové, printové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy za účelom propagácie Podujatia na webstránke Podujatia, na stránkach www.facebook.com, www.youtube.com, www.flickr.com, v periodických a neperiodických materiáloch Organizátora, prípadne v ďalších médiách. Účastníkovi Podujatia nevzniká  v prípade publikovania uvedených záznamov žiadna finančná, materiálna alebo iná náhrada ani nárok na autorské práva a svojou účasťou na Podujatí súhlasí s ich použitím za účelom propagácie Podujatia.
   Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (17)
   V ostatných osobitne neupravených právach a povinnostiach účastníkov Podujatia     v tomto Organizačnom a návštevnom poriadku Podujatia platia príslušné ustanovenia zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení.
  (18)
   Tento Organizačný a návštevný poriadok Podujatia je účinný odo dňa 1.6.2018.

  V Rajci, dňa  1.6.2018
Pavol Uhlárik
predseda
Maratón klub Rajec, o.z.
Organizátor Podujatia
©2023