Dnes je Utorok 16. júl 2024 meniny má Drahomír
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
výsledky
fotky
video
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
main
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
  pre účastníkov podujatia

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je občianske združenie Maratón klub Rajec, IČO: 00630616, so sídlom Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec ako Organizátor Rajeckého maratónu (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej je Účastník Rajeckého maratónu (ďalej len „Účastník“).

I. Podmienky účasti na Rajeckom maratóne

Organizátorom Rajeckého maratónu (ďalej aj ako „RM“ alebo „Podujatie“) je Maratón klub Rajec, so sídlom Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec, Slovensko.

 1. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov jednotlivých disciplín Rajeckého maratónu. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
 2. Na RM je oprávnený zúčastniť sa ako Účastník každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách RM alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre daný ročník RM a jeho jednotlivé súťažné športové disciplíny.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením, ako sú elitní atléti RM, hostia RM, alebo zástupcovia partnerov RM.

II. Definícia základných pojmov

 1. Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom RM v písomnej forme k jednotlivým disciplínam RM.
 2. Účastník RM je fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných disciplín RM.
 3. Disciplína – súťažný program RM, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, trasa, deň, hodina a miesto štartu a cieľa, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť RM.
 4. On-line registrácia – spôsob prihlásenia sa na RM pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.rajeckymaraton.sk).
 5. Prihláška – dokument generovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese on-line registrácie na Podujatie alebo vytvorený po doručení poštovej prihlášky na adresu uvedenú v Propozíciach alebo po prihlásení priamo pri Prezentácii.
 6. Objednávka – dokument vytváraný v procese registrácie, ktorý obsahuje údaje o účastníkovi a cenu registrácie na zvolenú disciplínu a údaje k uskutočneniu platby za Objednávku.
 7. Prezentácia RM – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom RM štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre účastníkov RM.
 8. Štartovné – finančný účastnícky poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník RM na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.

III. Registrácia na RM

 1. Registrácia na Rajecký maratón vytvára vzťah medzi Organizátorom a Účastníkom RM.
 2. Na RM je možné sa registrovať cez on-line prihlasovací systém, zaslaním prihlášky poštou na adresu uvedenú v Propozíciach alebo priamo na Podujatí v mieste Prezentácie.
 3. Prihláška je zo strany Organizátora akceptovaná pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti, a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.
 4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie RM je možná iba ak to umožňujú Propozície, pričom podmienkou je, že na zvolené disciplíny nebudú v čase konania Podujatia naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.
 5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase, kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach RM a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
 6. Riadne vyplnené Prihlášky Účastníkov RM sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátora doručené.

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky

 1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na RM, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
 2. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na RM, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak

  a)    Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
  b)   Účastník  bol  v  minulosti  preukázateľne  usvedčený  z  dopingového  priestupku  a  to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou,
  c)    Účastník bol v minulosti pri účasti na RM diskvalifikovaný.

 1. Každý Účastník RM musí na Prezentácii pred štartom RM odovzdať vyplnený a vlastnoručne podpísaný dokument: „Vyhlásenie účastníka / zákonného zástupcu k aktívnej účasti na verejnom športovom podujatí Rajecký maratón“, ktorý si vytlačí po jeho doručení na poskytnutý kontaktný e-mail účastníka alebo ktorý vyplní a podpíše po jeho obdržaní na Prezentácii RM.

V. Neprenosnosť registrácie a štartového čísla

Účasť na RM je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na RM. Základným identifikátorom Účastníka z hľadiska bezpečnostného, zdravotného a športovo – technického je jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi RM je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané, vystavujú riziku diskvalifikácie na danom ročníku RM a tiež zákazu štartu v budúcom období.

VI. Štartovné, potvrdenia

 1. Platba štartovného
 2. a)  Základné sadzby štartovného na jednotlivé disciplíny RM vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.
  b)  Výška štartovného na RM závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby štartovného. Účastník je povinný uhradiť štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
  c)  Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je predpísaná suma Štartovného, Organizátor   považuje Prihlášku za neúplnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
  d)  V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.
  e)  Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:

   1. vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu Organizátora:
    IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
    Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
    BIC/SWIFT: GIBASKBX
    Súčasťou platby je Variabilný symbol, ktorým je dátum narodenia Účastníka v tvare DDMMRRRR a pre účely identifikácie poznámka: celé Meno a Priezvisko Účastníka.
   2. poštovou poukážkou typu ˮHʺ  na adresu:

  Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
  Súčasťou platby je popis transakcie (poznámka): celé Meno a Priezvisko Účastníka.

   1. platbou v hotovosti len pri podaní Prihlášky priamo na Prezentácii RM.

  Pri platbe štartovného musí Účastník počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že často dochádza k neúplnosti a neukončenosti celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.

 3. Potvrdenia

Účastník si môže kontrolovať stav úplnosti svojej Prihlášky (spárovanie platby štartovného) v štartovej listine.
Organizátor nemá povinnosť vydávať potvrdenia podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov vo veci zaplatenia – spárovania platby s Prihláškou.

VII. Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného, zmena disciplíny

 1. Zaplatené štartovné Organizátor vracia len po odhlásení sa z účasti na RM v disciplínach maratón, polmaratón a IN-LINE, a to na základe lekárskeho potvrdenia o neschopnosti Účastníka zúčastniť sa RM doručeného najneskôr do stanoveného termínu, ktorý oznámi Organizátor v Propozíciách pre príslušný rok, s manipulačným poplatkom vo výške 5,00 EUR.
 2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa na štart RM nemá nárok na vrátenie s účasťou súvisiacej platby, ani na odovzdanie alebo doručenie vybavenia a predmetov súvisiacich so štartom na Podujatí.
 3. Registrovaný Účastník môže písomne alebo e-mailom požiadať o presun Štartovného na iného Účastníka najneskôr do 31.7. príslušného roka. O presun štartovného žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora. Po prevzatí štartového čísla už nie je presun na iného Účastníka možný.

VIII. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného („prezenty“ )

 1. Organizátor každoročne poskytuje pri Prezentácii riadne zaregistrovaným účastníkom RM v rôznom vopred stanovenom rozsahu materiálne produkty.
 2. Účastníkovi nevzniká nárok na materiálne produkty, ktoré sú v rámci RM poskytované zo strany Partnerov RM ako darčeky alebo vzorky v obmedzenom rozsahu do vyčerpania stanoveného počtu, ktorý bol dohodnutý medzi Partnerom a Organizátorom.

IX. Bezpečnosť účastníkov

 1. RM sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie RM, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť pokojný priebeh podujatia iným spôsobom. Vážnym nebezpečenstvom môže byť extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
 2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na RM oznámi Organizátor Účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora) včas pred konaním RM. Každý Účastník RM je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
 3. Každý Účastník RM je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu RM a Usporiadateľov RM počas celej doby trvania podujatia.
 4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Sem patria napríklad bicykle, odrážadlá, kolobežky, chodecké palice a podobne.
 5. Používanie inline korčulí je povolené iba v disciplínach, ktoré sú na to vyložene určené.
 6. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia na bicykloch a obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
 7. V prípade, ak Účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny RM, narušil bezpečnosť Účastníkov a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovať v pretekoch a diskvalifikovať ho.
 8. Diskvalifikácia Účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany Účastníka. V otázkach diskvalifikácie sa Organizátor riadi okrem týchto Všeobecných podmienok aj pravidlami atletiky v znení príslušných dokumentov IAAF a SAZ.
 9. Členovia zdravotnej služby RM sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na RM v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby RM.

X. Protesty

Protesty sa musia podať vedúcemu rozhodcovi RM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu spolu s vkladom vo výške 20 €, sa musí podať rozhodcovskej komisii (jury) písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

XI. Vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) RM alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu RM už v čase pred samotným aktom zrušenia RM.
 2. Všetci Účastníci RM štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny RM.
 3. Každý Účastník RM si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

 1. Organizátor RM spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Organizátor RM prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu RM.
 3. Podmienky spracúvania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté v Oboznámení so spracúvaním osobných údajov zverejnenom na webstránke Organizátora (www.rajeckymaraton.sk).
 4. Obrazové, printové, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy (a iné formy záznamov) Účastníka súvisiace s jeho účasťou na RM sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiadna finančná, materiálna alebo iná náhrada ani nárok na autorské práva.

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky účasti nadobúdajú platnosť 26.5.2018, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na RM.

©2023